Me kehitämme

Oppimisympäristön taustalla toimii tutkimusryhmä ja olemme mukana useassa eri hankkeessa, joiden kautta edistetään kiertotaloutta sekä Varsinais-Suomen alueella, valtakunnallisesti että kansainvälisesti. Tutustu alla hankkeisiimme!

Käynnissä olevat hankkeet

Kuluttajakiertotalouden osaamisalusta

Kuluttajakiertotalouden osaamisalusta -hankkeessa luodaan digitaalinen osaamisalusta, jossa yritykset jakavat osaamistaan kuluttajatuotteiden elinkaaren pidentämiseen.

PaaS Pilots – Product as a Service pilots

PaaS Pilots – Product as a Service pilots -hankkeessa selvitetään, mitkä ominaisuudet tekevät tuote palveluna -mallista houkuttelevan kuluttajille ja minkälaisia haasteita ominaisuuksien käyttöönottoon liittyy.

alt=""

Merikartta

Hankkeessa rakennetaan meriklusterille kestävää kasvua ja edistetään hiilineutraalia kiertotaloudenmukaista laivakuljetusta. Kokoava ja koordinoiva hanke toimii sateenvarjona, jonka alle kootaan teemaan liittyvät hankkeet yhteen ja kannustetaan samalla uusia hankkeita käyntiin.

CarbonWise

CarbonWise-hanke edistää Kupittaan kampusalueen hiiliviisautta lisäämällä yritysten tietoisuutta heidän omista mahdollisuuksistaan toimia hiiliviisaasti ja kiertotalouden mahdollisuudet huomioiden. Samalla kehitämme Turun ammattikorkeakoulua kohti hiiliviisaampaa tulevaisuutta.

alt=""

REDUCES

REDUCES tukee kestävän kiertotalouden mukaisen liiketoiminnan kehitystä kuudella Euroopan alueella. Hankkeessa vaikutetaan päättäjiin ja lainsäätäjiin.

alt=""

BIO-PLASTICS EUROPE

BIO-PLASTICS EUROPE -hankkeessa etsitään kestäviä ratkaisuja biomuoveihin maalla ja merellä. Hankkeessa tutkitaan innovatiivisia biomuoveja, niiden tuotesuunnittelua, tuotteiden elinkaaren ja liiketoimintamallien ympäristö- ja taloudellisia arviointeja, tehokkaita uudelleenkäyttö- ja kierrätysratkaisuja sekä materiaalien turvallisuutta ympäristölle ja yhteiskunnalle.

alt=""

CICAT2025

CICAT2025 pyrkii vauhdittamaan siirtymistä lineaaritaloudesta kestävämpään kiertotalouteen. Hanke tukee Suomen tavoitetta olla kiertotalouden johtava maa vuoteen 2025 mennessä.

alt=""

Circwaste C2

Circwaste-hankkeessa edistetään tehokasta materiaalivirtojen hyödyntämistä.

MitViDi

MitViDi -hankkeessa kehitetään julkisille hankkijoille työkalu, arviointikehikko, jolla he voivat konkreettisin keinoin arvioida tarjottujen ICT-järjestelmähankintojen (sis. ohjelmisto- ja laitteistokomponentit) elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia ja seurata niiden toteutumista sopimuskaudella.

Lounapuisto

Lounapuisto-hankkeessa luodaan visio ja kehitetään kiertotalouden ekosysteemi Saloon, johon kuuluu uutta osaamista ja yrityksiä sekä hankkeen kohdealueella jo sijaitsevien yritysten ja osaamisen tukemista.

Telavalue

Telavalue BF -hankkeen visiona on ratkaista nykyiset tekstiileihin liittyvät kestävyys- ja jäteongelmat kiertotalouden avulla.

Päättyneet hankkeet

alt=""

Telaketju 2

Telaketju 2 rakentaa liiketoimintaa tekstiilien kiertotaloudesta. Hankkeessa huomioidaan niin materiaalitehokkuuteen kuin tekstiilien elinkaaren pidentämiseen tähtäävät uudentyyppiset kiertotalouden liiketoimintamallit ja kierrätykseen liittyvän liiketoiminta.

Kiertotalouskoulutus yrityksille -hanke

Hankkeessa pilotoitiin ja jaettiin tehokkaita tapoja kehittää kiertotalousosaamista ja liiketoimintaa yrityksissä.

Climate univerity

Hankkeessa toteutetaan 11 ilmasto- ja kestävyyshaasteisiin keskittyvää monialaista korkeakouluopettajien vertaiskoulutusta eri puolilla Suomea sekä tuotetaan kaksi uutta digitaalista, monialaista kestävyyskysymysten oppimateriaalia korkeakoulujen yhteiseen käyttöön.

alt=""

Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin

Hankkeessa uudistettiin ammattikorkeakouluopetusta laadukkaammaksi
ja avoimemmaksi. Hankkeessa oli mukana 19 ammattikorkeakoulua.

SAUNAC

SAUNAC (Sustainability Alliance of Urban Networks in Asian Cities) -hankkeessa rakennettiin kestävän kehityksen opetusmoduli vietnamilaisille korkeakouluille sekä kehitettiin opetusmenetelmiä eurooppalaisten ja vietnamilaisten korkeakoulujen yhteistyönä.

DaaS – Open Data as a Service

DaaS – Open Data as a Service -hankkeessa tuotiin avoin data yritysten käyttöön. Avoin data tuo boostia kiertotalouteen, liikkumiseen, digitaaliseen uudistumiseen ja liiketoimintamalleihin.

Vertaista vailla

Vertaista vailla tuki maahanmuuttajien yrittäjyyttä ja nopeutti työhön tai ammattiin johtavaan koulutukseen pääsyä. Hankkeessa järjestettiin erilaisia verkostoitumistilaisuuksia sekä neljä intensiivikurssia.

CircHubs

CircHubs (6Aika: Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset) edisti kiertotalouden ympärille kehittyvää liiketoimintaa. Kansallisella yhteistyöllä kehitettiin eri alueiden kiertotalouskeskuksia.

Kesäduunipolku 2030

Kesäduunipolku 2030 -hanke oli Kesäduunaa-kampanjan taustalla. Kampanjassa etsittiin Varsinais-Suomesta piilotyöpaikkoja ja tarjottiin tukea niin nuorille kuin yrityksille kesätöihin liittyvissä kysymyksissä.

TRY OUT!

TRY OUT! -hankkeessa rakennettiin kokeilukulttuuriin ja yhteiskehittämiseen perustuvaa innovaatioalustaa. Innovaatioalusta tarjoaa mahdollisuuden kokeilla kiertotalouden ja cleantechin liiketoimintamalleja.

#kiertotalous

#kiertotalous-hankkeessa luotiin oppimateriaaleja kiertotalouden opettamiseen tuomalla Turun, Lahden ja Tampereen ammattikorkeakoulun hyväksi todetut menetelmät myös muiden oppilaitosten käyttöön.

Telaketju

Telaketju on tekstiilien kierrätystä edistävä yhteistyöverkosto. Hankkeessa kehitettiin poistotekstiilin keräystä, lajittelua, jatkojalostusta ja kiertotalouteen perustuvia liiketoimintamalleja.